Team

Jim Lin

Co-Founder|General Manager

 
 
 

Jim Lin

Co-Founder|General Manager

Tutu Leung

Co-Partner/ Deputy General Manager

Sam Lin

Design Director

Jie He

Design Director

May Huang

Electrical & Mechanical Director

Simon Huang

Deputy Director of Design

Mark Ma

Deputy Director of Design

Ling Wang

Deputy Director of Design

Leon liu

Deputy Director of Design

XiaoJiao Chen

Project Manager

Vinnie Ma

Project Director

Jia Li

Senior Electromechanical Designer

Lida Li

Project Manager

Huiming Lu

Project Manager

Eric Chen

Project Manager

Chengxing Zhan

Zhongbiao Wang

Glitter Chen

Senior Designer

Tina Wang

Senior Designer

Richerd Tang

Senior Designer

Rodan Luo

Assistant Project Manager

Florence Li

Senior Designer

Zhijie Wang

Wei Huang

Sofia Duan

LiJiao Huang

Mas Mei

Assistant Project Manager