Qingdao Laoshan Wanxiang Hui

Project Area: Qingdao 
Investor: China Resources Land