Chongqing E37 Club
Project area: Chongqing
Investor: Wanhua