Shenzhen Longgang Shimao Shenzhen-Hong Kong International Center Phase I

Project Area: Shenzhen
Investor: Shimao Group